സംരഭമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ശില്പശാലയൊരുക്കി സാമൂഹ്യശൂശ്രൂഷ

വെള്ളയമ്പലം: വിവിധ സംരഭങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കും തുടക്കം കുറിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന ശില്പശാല വെള്ളയമ്പലത്ത് സാമൂഹ്യശുശ്രൂഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു. വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെയും അഗ്രോപാർക്കിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ്‌ പരിപാടി നടന്നത്. ഡിസംബർ...

Read more