മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പട്ടയം അനുവദിച്ചു നൽകാൻ നിവേദനം നൽകി കെ.എൽ.സി.എ പൂന്തുറ യൂണിറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പട്ടയം അനുവദിച്ചു നൽകാൻ കെ.എൽ.സി.എ പൂന്തുറ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ റവന്യൂ മന്ത്രി ശ്രീ കെ. രാജനെ നേരിൽ കണ്ട് നിവേദനം നൽകി. സർവ്വേ പൂർത്തീകരിച്ച്...

Read more